ZGODOVINA GRADU PODSREDA

»Najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem«

Grad Podsreda sodi med najpomembnejše objekte romanske arhitekture na Slovenskem. Ob spomeniških posegih so bile opravljene obsežne raziskave, ki so dale presenetljive rezultate. Pokazalo se je, da so bile že v obdobju romanike, v kratkem časovnem obdobju, izvedene kar štiri samostojne in povsem razvidne gradbene faze. S tem se grad uvršča ne le v sam vrh spomeniških posesti na Slovenskem, ampak mu pripada prav posebno mesto v vrsti evropskih srednjeveških gradov, saj je njegovo srednjeveško jedro skozi stoletja ostalo skoraj neokrnjeno.

“Najbolj grajski med gradovi na Slovenskem” sega v 12. stoletje, ko so okrog leta 1150 pozidali severni palacij, leta 1180 visok obrambni stolp – bergfrid, leta 1220 južni palacij in leta 1260 še stolp s kapelo.

Prvotno nemško ime Hörberg ali Herberch opozarja na visoko starost stavbe, saj pomeni zaklonišče. V njem so si ob nevarnostih iskali zatočišče vojaki, današnje ime Podsreda pa s prvotnim imenom nima povezave in verjetno pomeni dan, ki je bil za trg pomemben, saj naj bi bili ob sredah v trgu Podsreda tržni in sodni dnevi.

Grad Podsreda leži na ozemlju, ki je že okrog leta 1000 pripadalo posesti grofov Breže-Seliških ter pozneje grofici Emi Krški. Leta 1042 je Ema v Krki na Koroškem ustanovila ženski benediktinski samostan, v katerega se je zatekla tudi sama in mu prepustila vse svoje premoženje. Po njeni smrti leta 1045 je bil samostan razpuščen in posest je prešla v last novoustanovljene krške škofije.

V virih se grad prvič omenja šele leta 1213, čeprav je bil pozidan že sredi 12. stoletja.

V prvi polovici 14. stoletja je grad kupil Friderik Žovneški in v lasti Celjskih grofov je ostal do njihovega izumrtja. Kot dediči celjskih posesti so grad prevzeli knezi Habsburžani, ki so ga oddajali v oskrbo. Grajski zakupniki in oskrbniki so se pogosto menjavali. Leta 1617 ga je kupil grof Sigmund Tattenbach, leta 1701 ga je podedovala grofica Eleonora E. Barbo, nato njena hči Marija H. pl. Apfaltrern in leta 1787 Franc baron plemeniti Lazarini. Pred letom 1848 je posest kupil knez Weriand Windischgrätz, ki je gradu v naslednjih letih vdahnil današnjo podobo. V rokah njegovih dedičev je grad ostal vse do konca druge svetovne vojne, ko je postal državna last.

DANES ... je grad Podsreda spomenik lokalnega pomena v lasti Občine Kozje. Kozjanski park je leta 1983 prevzel njegovo upravljanje in isto leto pričel z njegovo sistematično obnovo, ki jo spremlja bogato programsko oživljanje, za katerega je značilno srečanje dediščine romanske dobe in sodobne umetnosti.

Grad Podsreda je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe na Slovenskem, ki je bil pozidan v 12. stoletju in z bogato kulturno dejavnostjo živi še danes ter je v zadnjih tridesetih letih iz stanja propadanja ob celoviti prenovi postal pomemben nosilec kulturne, promocijsko-izobraževalne, družabne in turistične ponudbe.

Registration

Forgotten Password?