ZGODOVINA GRADU PODSREDA

»Najbolj grajskega med gradovi na Slovenskem«

Hörberg ali Herberch, kot se je grad imenoval nekoč, sodi med najpomembnejše objekte romanske arhitekture na Slovenskem, saj je njegovo srednjeveško jedro skozi stoletja ostalo skoraj neokrnjeno. Njegova stavbna zgodovina sega v 12. stoletje, ko je v obdobju romanike doživel kar štiri samostojne in povsem razvidne gradbene faze, kar ga ne uvršča samo v vrh spomeniške posesti na Slovenskem, pač mu posebno mesto pripada tudi v vrsti evropskih srednjeveških gradov.

“Najbolj grajski med gradovi na Slovenskem” sega v 12. stoletje, ko so okrog leta 1150 pozidali severni palacij, leta 1180 visok obrambni stolp – bergfrid, leta 1220 južni palacij in leta 1260 še stolp s kapelo, ki jo je leta 1612 ljubljanski škof Tomaž Hren posvetil sv. Filipu, sv. Jakobu in sv. Ani. V virih se grad prvič omenja šele leta 1213, čeprav je bil pozidan že sredi 12. stoletja.

Prvotno nemško ime gradu Hörberg, Herberch ali Herberg opozarja na starost stavbe, saj pomeni zatočišče.
Današnje ime Podsreda nima povezave s prvotnim imenom. Verjetno pomeni dan, ko so bili v trgu Podsreda, ki je nastal v dolini pod gradom, tržni ali sodni dnevi.

Grad Podsreda leži na ozemlju, ki je že okrog leta 1000 pripadalo posesti grofov Breže-Selških in pozneje grofici Emi Krški. Leta 1042 je Ema v Krki na Koroškem ustanovila ženski benediktinski samostan, kamor se je zatekla tudi sama in mu prepustila vso posest v Savinjski marki. Kmalu po njeni smrti je bil samostan ukinjen in leta 1071 je vsa posest nekdanjega samostana prešla v roke na novo ustanovljene krške škofije.

V prvi polovici 13. stoletja je grad kupil Friderik Žovneški (iz rodbine grofov Celjskih) in v lasti grofov Celjskih je ostal do njihovega izumrtja. Nato je postal deželnoknežja last. Grajski lastniki in oskrbniki so se pogosto menjavali, leta 1617 ga je kupil grof Sigmund Tattenbach, leta 1701 je podsreško posest podedovala grofica Eleonora E. Barbo, nato njena hči Marija H. pl. Apfaltrern in leta 1787 Fr. baron Lazarini. Pred letom 1848 je posest kupil knez Weriand Windischgrätz, ki je gradu v naslednjih letih dal današnjo podobo. V rokah njegovih dedičev je ostal do konca druge svetovne vojne, ko je grad postal državna last.

Leta 1983 je upravljanje gradu prevzel Kozjanski park in začel s sistematično obnovo, ki jo spremlja bogato programsko oživljanje. Danes si sredi orliških bukovih gozdov podajata roko tisočletna dediščina romanske dobe in sodobna umetnost.

Danes je grad Podsreda je eden redkih kulturnih spomenikov romanske dobe na Slovenskem, ki je v zadnjih 30 letih iz propadajočega poslopja ob celoviti prenovi postal pomemben nosilec kulturne, promocijsko-izobraževalne, družabne in turistične ponudbe Kozjanskega parka.

Registration

Forgotten Password?