PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

 1. člen (splošne določbe)
 • Ta pravila določajo način izvedbe nagradnih iger. Organizator nagradnih iger je podjetje KOZJANSKI PARK, Podsreda 45, Podsreda, 3257 Podsreda, izvajalec nagradne igre je podjetje KOZJANSKI PARK, Podsreda 45, Podsreda, 3257 Podsreda.

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.castlepodsreda.com in na Facebook strani Grad Podsreda / Podsreda Castle.

S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 

 1. člen (kraj in trajanje nagradne igre)

Nagradna igra bo potekala samo na Facebooku v Sloveniji in Instagram profilu v Sloveniji,  v določenem obdobju, ki bo objavljeno poleg posamezne nagradne igre.

 

 1. člen (pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

Zaposleni v podjetju KOZJANSKI PARK, Podsreda 45, Podsreda, 3257 Podsreda, oziroma njihovi ožji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se šteje kot neveljavno.

Nakup ni pogoj za sodelovanje nagradni igri.

S prijavo na način, ki je navedena v 4. členu, se smatra, da je sodelujoči seznanjen s pravili nagradne igre in se z njimi strinja.

Organizator in izvajalec nagradne igre ne nosita odgovornosti za izgubljene podatke. Nagradna igra se zaključi z datumom, ki je naveden kot zaključek pri posamezni nagradni igri. Rezultati žrebanj so dokončni in pritožba ni mogoča.

 

 1. člen (način sodelovanja)

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tako, da na Facebook strani Gradu Podsreda ali Instagram profilu, obiskovalci odgovarjajo na nagradna vprašanja ali sodelujejo tako kot bo navedeno pri posamezni nagradni igri.

Nagradne objave bodo objavljene naključno in bodo posebej označene kot nagradne. Odgovoriti oz. komentirati je potrebno pod posamezno objavljeno objavo.

Vsi, ki bodo pravilno odgovorili na nagradne objave na zahtevani način ali izpolnili zahtevane pogoje, bodo sodelovali v žrebanju za nagrade. Sodelovanje ni pogojeno z nakupom izdelkov, ker nagradne igre potekajo izključno na Facebooku in Instagram profilu.

Organizator in izvajalec nagradne igre imata diskrecijsko pravico, da sodelujoče, ki kakor koli kršijo pravila nagradne igre, označi kot neveljavne in jih umakne iz žrebanja (žaljenje, ponavljajoče komentiranje – npr. kopiranje svojega odgovora več kot trikrat pod določeno objavo itn.).

Vsi odgovori ali komentarji, ki bodo vsebovali pravilni odgovor in bodo oddani pravočasno bodo vključeni v žrebanje. Če izžrebanec ne bo sporočil pravočasno zahtevanih podatkov (gl. 5. člen), izgubi pravico do nagrade.

Število sodelovanj v različnih nagradnih igrah ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje, vendar samo enkrat v eni nagradni igri in prav tako je vsak posameznik lahko izžreban le enkrat in lahko prejme le eno od nagrad v posamezni nagradni igri.

 

 1. člen (nagradno žrebanje in nagrada)

V nagradnih žrebanjih bodo sodelovali vsi odgovori, ki bodo ustrezali pogojem iz 4. člena.

Nagradna žrebanja bodo določena ob posamezni nagradni igri.

Žrebanja bodo izvedena na sedežu organizatorja ali izvajalca nagradne igre. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa in nadzorovano ter ustrezno dokumentirano.  Žrebanje ne bo javno.

Pred samim žrebanjem se bo ugotavljala tudi veljavnost sodelujočih (glede na pogoje sodelovanja). Če izžrebana oseba ne bo veljavna (kršitev pogojev iz 4. člena), se bo žrebanje za nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžrebana oseba (odgovor) ustrezala zahtevam nagradne igre.

O vsakem žrebanju odgovorna oseba organizatorja ali izvajalca nagradne igre vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih. Zapisnik se podpiše, izdela se v enem izvodu in se hrani pri organizatorju ali izvajalcu nagradne igre.

Rezultati žrebanj so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani na dan žrebanja. Nagrajenci bodo pozvani, da v roku 7 delovnih dni, sporočijo osebne podatke (Ime in priimek, naslov). Zahtevane osebne podatke je potrebo poslati preko zasebnega sporočila na FB profilu Gradu Podsreda ali Instagram profilu Gradu Podsreda.

Morebitne stroške sodelovanja (internetni dostop itn.) nosijo udeleženci nagradne igre.

Nagrade podeli organizator pod pogoji, ki so določeni s temi pravili.

Nagrade, ki jih bo organizator podelil, so objavljene ob vsaki nagradni igri posebej in niso znane vnaprej, pred pričetkom nagradne igre.

Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja. Nagrajenci so v skladu z Zakonom o dohodnini pred prejemom nagrade dolžni predložiti svojo davčno številko, če jih bo organizator ali izvajalec pozval k oddaji.

 

 1. člen (prevzem nagrad)

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev.

Seznam nagrajencev bo objavljen na dan žrebanja na Facebook strani Gradu Podsreda.

Nagrade bo nagrajenec ali oseba, ki jo bo pooblastil, lahko prevzela v delovnem času na Gradu Podsreda, na naslovu: Podsreda 103, 3257 Podsreda.

S prevzemom nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca.

 

 1. člen (objava nagrajencev)

Seznam izžrebancev bo objavljen na dan žrebanja na Facebook strani Gradu Podsreda.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka in kraja bivanja na Facebook strani in Instagram strani, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

 

 1. člen (varstvo osebnih podatkov)

Organizator in izvajalec nagradne igre se zavezujeta, da bosta pridobljene osebne podatke uporabljala, shranjevala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR, ter da jih bosta uporabljala izključno za namen, za katerega sta jih pridobila.

S sodelovanjem v promocijski aktivnosti sodelujoči potrjuje, da se strinja s pravili sodelovanja in dovoljuje, da se njegovi podatki uporabljajo izključno za:

 • objavo nagrajencev na Facebook strani ali Instagram strani.
 • obveščanje o prihodnjih promocijskih aktivnostih in
 • za prevzem nagrad.

 

 1. člen (dodatne informacije in reklamacije)

Organizator, izvajalec ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oz., ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko Facebook stran ali Instagram strani. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na Facebook strani Gradu Podsreda.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno igro in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacija ali vprašanja z nagradami lahko pošljete

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

Morebitne spore, nastale v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

 

Podsreda, 1. 10. 2020

Registration

Forgotten Password?