PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNIH IGRAH

 1. člen (splošne določbe)
 • Ta pravila določajo način izvedbe nagradnih iger. Organizator nagradnih iger je podjetje KOZJANSKI PARK, Podsreda 45, Podsreda, 3257 Podsreda, izvajalec nagradne igre je podjetje KOZJANSKI PARK, Podsreda 45, Podsreda, 3257 Podsreda.

Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani www.castlepodsreda.com. S temi pravili in pogoji organizator določa pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.

 1. člen (kraj in trajanje nagradne igre)

Nagradna igra bo potekala samo na Facebooku v Sloveniji, v določenem obdobju, ki bo objavljeno poleg nagradne igre na Facebook strani Rooms & Apartments – Podsreda Castle.

 1. člen (pogoji sodelovanja)

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.

Zaposleni v podjetju KOZJANSKI PARK, Podsreda 45, Podsreda, 3257 Podsreda, oziroma njihovi ožji družinski člani (vključno z zunajzakonskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se šteje kot neveljavno.

Nakup ni pogoj za sodelovanje nagradni igri.

S prijavo na način, ki je navedena v 4. členu, se smatra, da je sodelujoči seznanjen s pravili nagradne igre in se z njimi strinja.

Organizator in izvajalec nagradne igre ne nosita odgovornosti za izgubljene podatke. Nagradna igra se zaključi z datumom, ki je naveden kot zaključek pri nagradni igri. Rezultati žrebanj so dokončni in pritožba ni mogoča.

 1. člen (način sodelovanja)

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče tako, da na Facebook strani Rooms & Apartments – Podsreda Castle obiskovalci objavo všečkajo, kliknejo na aktivni gumb in oddajo svoj elektronski naslov oziroma tako kot bo navedeno pri posamezni nagradni igri, kar je pogoj za sodelovanje.  Vsi, ki bodo izpolnili zahtevane pogoje, bodo sodelovali v žrebanju za nagrado. Sodelovanje ni pogojeno z nakupom izdelkov, ker nagradna igra poteka izključno na Facebooku.

Organizator in izvajalec nagradne igre imata diskrecijsko pravico, da sodelujoče, ki kakor koli kršijo pravila nagradne igre, označi kot neveljavne in jih umakne iz žrebanja (žaljenje, ponavljajoče komentiranje – npr. večkraten vnos podatkov.

Vsi pogoji, ki bodo bodo izpolnjeni pravočasno bodo vključeni v žrebanje. Če izžrebanec ne bo sporočil pravočasno zahtevanih podatkov (gl. 5. člen), izgubi pravico do nagrade.

Število sodelovanj v različnih nagradnih igrah ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje, vendar samo enkrat v eni nagradni igri in prav tako je vsak posameznik lahko izžreban le enkrat in lahko prejme le eno od nagrad v posamezni nagradni igri.

 1. člen (nagradno žrebanje in nagrada)

V nagradnih žrebanjih bodo sodelovali vsi, ki bodo ustrezali pogojem iz 4. člena.

Nagradno žrebanje bo določeno ob posamezni nagradni igri.

Žrebanje bo izvedeno na sedežu organizatorja ali izvajalca nagradne igre. Žrebanje bo izvedeno s pomočjo računalniškega programa in nadzorovano ter ustrezno dokumentirano. Žrebanje ne bo javno.

Pred samim žrebanjem se bo ugotavljala tudi veljavnost sodelujočih (glede na pogoje sodelovanja). Če izžrebana oseba ne bo veljavna (kršitev pogojev iz 4. člena), se bo žrebanje za nagrado ponavljalo toliko časa, da bo izžrebana oseba (odgovor) ustrezala zahtevam nagradne igre.

O vsakem žrebanju odgovorna oseba organizatorja ali izvajalca nagradne igre vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih. Zapisnik se podpiše, izdela se v enem izvodu in se hrani pri organizatorju ali izvajalcu nagradne igre.

Rezultati žrebanj so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani na dan žrebanja in obveščeni preko lektronskih naslovov. Nagrajenci bodo pozvani, da v roku 7 delovnih dni, sporočijo osebne podatke (Ime in priimek, naslov). Zahtevane osebne podatke je potrebo poslati kot odgovor na prejeti mail.

Morebitne stroške sodelovanja (internetni dostop itn.) nosijo udeleženci nagradne igre.

Nagrade podeli organizator pod pogoji, ki so določeni s temi pravili.

Nagrade, ki jih bo organizator podelil, so objavljene ob vsaki nagradni igri in so znane v naprej.

Plačilo vseh davkov od nagrad je odgovornost organizatorja. Nagrajenci so v skladu z Zakonom o dohodnini pred prejemom nagrade dolžni predložiti svojo davčno številko, če jih bo organizator ali izvajalec pozval k oddaji.

Akontacije dohodnine ni potrebno odvesti, kadar je nagrada vredna manj kot 42 EUR.

Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V primeru, da nagrajenec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do nagrade.

Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.

 1. člen (prevzem nagrad)

Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali storitev.

Seznam nagrajencev bo objavljen na dan žrebanja na Facebook strani Room & Apartmens Podsreda Castle.

Nagrado bo nagrajenec ali oseba, ki jo bo pooblastil, lahko deležna ob nastopu dogovorjena datuma veljavnosti nagradne igre, saj gre za turistično storitev, ki nima fizične oblike, na Gradu Podsreda, na naslovu: Podsreda 103,3257 Podsreda.

S prevzemom nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja do nagrajenca.

 1. člen (objava nagrajencev)

Seznam izžrebancev bo objavljen na dan žrebanja na Facebook strani Room & Apartmens Podsreda Castle. Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka na Facebook strani Room & Apartmens Podsreda Castle, , za kar od organizatorja ne bodo zahtevali nikakršnega plačila ali odškodnine.

 1. člen (varstvo osebnih podatkov)

Organizator in izvajalec nagradne igre se zavezujeta, da bosta pridobljene osebne podatke uporabljala, shranjevala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in GDPR, ter da jih bosta uporabljala izključno za namen, za katerega sta jih pridobila.

S sodelovanjem v promocijski aktivnosti sodelujoči potrjuje, da se strinja s pravili sodelovanja in dovoljuje, da se njegovi podatki uporabljajo za:

 • objavo nagrajencev na Facebook strani Room & Apartmens Podsreda Castle
 • obveščanje o prihodnjih promocijskih aktivnostih in za prevzem nagrad.
 1. člen (dodatne informacije in reklamacije)

Organizator, izvajalec ali druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade oz., ki bi izvirala iz nagrad, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator tudi ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpel udeleženec zaradi logističnih ovir, tehničnih težav ali drugih napak.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator obvestiti udeležence preko Facebook strani Room & Apartmens Podsreda Castle. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na Facebook strani Room & Apartmens Podsreda Castle.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oz. uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno nagradno igro in jo z ustreznimi popravki ponovi.

Vsa morebitna vprašanja o nagradni igri, reklamacija ali vprašanja z nagradami lahko pošljete

Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.

Morebitne spore, nastale v zvezi z nagradno igro, bodo udeleženci in organizator reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

Podsreda, 23. 02. 2021

 

Zapri

GRAJSKA KAVARNA PODSREDA ostaja ZAPRTA zaradi obnovitvenih del. 

Trenutno na gradu Podsreda potekajo renovacijska dela, vključno s prenovo renesančne dvorane in grajske kapele, ki sta ključna dela naše kulturne dediščine.

Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem za razumevanje in potrpežljivost v tem času. Vabimo vas, da sledite našim obvestilom za nadaljnje informacije o ponovnem odprtju kavarne.

Medtem vas Grad Podsreda še vedno toplo vabi k raziskovanju njegovih zgodovinskih zakladov in uživanju v čudoviti naravi, ki nas obdaja.

 

Registration

Forgotten Password?